Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

Termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od daty kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba, trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła  w posiadanie towaru, dnia zapłaty towaru. 

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy , muszą Państwo powiadomić  nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy  jednoznacznym oświadczenie  (forma pisemna, poczta elektroniczna). Mają Państwo możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy , nie jest to jednak obligatoryjne. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy , wystarczy wysłać informację  dotyczącą korzystania z przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

MTJ POŚREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz odpowiada jak sprzedawca wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art.22 [1] z tytułu rękojmi za wady  określone w Kodeksie Cywilnym, w szczególności  w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie i wynikających z Regulaminu  należy kierować na adres springspa@interia.pl  lub na adres MTJ POŚREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz ul. Pruszyńskiego 7A 30-898 Kraków.

MTJ POSREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru  w okresie i na warunkach określonych  w karcie gwarancyjnej. Klient może zgłaszać swoje  roszczenie w ramach gwarancji bezpośrednio do autoryzowanego  serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Klienta płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez nas,  w terminie do 14dni ,  od dnia w który zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany  zostanie w taki sam sposób , jaki został użyty w pierwotnej transakcji, ewentualnie jeżeli wyrazili Państwo zgodę ma inne rozwiązanie w ustalonej formie. Nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub dowodu  jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy  obciążające Klienta: jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny  w sklepie internetowym  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów, Klient ponosi koszty zwrotu lub odesłania produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania przez niego z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i sposobu funkcjonowania produktu.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONCZNĄ 

MTJ POŚREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz podejmuje mające na celu poprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego , w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszystkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klienta. 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MTJ POŚREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz o wszelkich nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości zgłaszać można  pisemnie na adres: MTJ POŚREDNICTWO HANDLOWE Tomasz Jarosz ul. Puszyńskiego 7A 30-898 Kraków, lub mailowo springspa@interia.pl 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko , adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

MTJ POŚRENICTO HANDLOWE Tomasz Jarosz zobowiązuje się do  rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a jeżeli byłby to niemożliwe o poinformowaniu w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.